Picture of ไมโครโคเวอร์

ไมโครโคเวอร์


เป็นฉนวนที่ออกแบบสำหรับห่อหุ้มงานท่อส่งน้ำร้อน น้ำเย็นและท่อไอน้ำรวมทั้งท่อส่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกของอาคาร โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล และที่พักอาศัย เพื่อควบคุมอุณหภูมิตามที่ต้องการ โดยอุณหภูมิใช้งานได้ 350 °C

1. ไมโครโคเวอร์ ฉนวนใยแก้วหุ้มท่อ ความหนาแน่น 64 กก/ม3 สำหรับท่อเหล็ก (ความยาว 1 เมตร / ท่อน)

ขนาด เส้นผ่าศูนย์ ความหนา (ราคา/เมตร)
ท่อภายใน กลางท่อ 1" (25มม) 1-1/2" (38มม) 2-1/2" (63มม) 3" (75มม)
(นิ้ว) (มม) ไม่มีฟอย ฟอย ไม่มีฟอย ฟอย ไม่มีฟอย ฟอย ไม่มีฟอย ฟอย
1/2" 21.7มม 85.00       93.00 144.00     153.00 - - - -
3/4" 27.2มม 90.00       98.00 150.00     159.00 - - - -
1" 34.0มม 102.00     111.00 157.00     167.00 - - - -
1-1/4" 42.7มม 109.00     118.00 169.00     179.00 - - - -
1-1/2" 48.6มม 120.00     131.00 181.00     193.00 - - - -
2" 60.5มม 133.00     143.00 193.00     206.00 362.00     378.00 517.00     534.00
2-1/2"  76.3มม 144.00     156.00 217.00     232.00 410.00     427.00 546.00     564.00
3" 89.1มม 157.00     169.00 241.00     256.00 471.00     489.00 592.00     611.00
3-1/2" 101.6มม 181.00     196.00 278.00     293.00 495.00     514.00 632.00     653.00
4" 114.3มม 193.00     208.00 289.00     305.00 531.00     552.00 678.00     701.00
5" 139.8มม 253.00     269.00 322.00     340.00 644.00     667.00 828.00     853.00
6" 168.3มม 287.00     305.00 391.00     411.00 713.00     738.00 897.00     924.00
8" 219.1มม 373.00     394.00 506.00     531.00 885.00     914.00 1,052.00  1,084.00
10" 273.0มม 431.00     456.00 609.00     638.00 1,035.00  1,067.00 1,265.00  1,299.00
12" 323.8มม 506.00     534.00 724.00     756.00 1,173.00  1,209.00 1,437.00  1,476.00
14" 355.6มม 552.00     584.00 862.00     898.00 1,322.00  1,361.00 1,552.00  1,593.00
16" 406.4มม 626.00     662.00 1,069.00  1,106.00 1,702.00  1,744.00 2,087.00  2,132.00

 

2. ไมโครโคเวอร์ ฉนวนใยแก้วหุ้มท่อ ความหนาแน่น 64 กก/ม3 สำหรับท่อทองแดง (ความยาว 1 เมตร / ท่อน)

ขนาด เส้นผ่าศูนย์ ความหนา (ราคา/เมตร)
ท่อภายใน กลางท่อ 3/4" (19มม) 1" (25มม) 1-1/2" (38มม) 2" (50มม)
(นิ้ว) (มม) ไม่มีฟอย ฟอย ไม่มีฟอย ฟอย ไม่มีฟอย ฟอย ไม่มีฟอย ฟอย
5/8" 15.88มม 64.00       72.00 80.00       88.00 - - - -
3/4" 19.05มม 66.00       74.00 85.00       93.00 - - - -
7/8" 22.23มม 69.00       77.00 87.00       95.00 - - - -
1-1/8" 28.70มม - - 95.00     104.00 157.00     167.00     217.00     228.00
1-3/8" 35.10มม - - 105.00     115.00 169.00     179.00     230.00     241.00
1-5/8" 41.30มม - - 116.00     126.00 181.00     193.00 241.00     256.00
2-1/8" 54.20มม - - 133.00     143.00 193.00     204.00 265.00     280.00
2-5/8" 67.00มม - - 144.00     156.00 217.00     232.00 302.00     317.00
3-1/8" 79.60มม - - 157.00     169.00 241.00     256.00 350.00     366.00
4-1/8" 105.00มม - - 193.00     208.00 289.00     305.00 410.00     428.00
5-1/8" 132.00มม - - 241.00     257.00 322.00     340.00 460.00     480.00
6-1/8" 158.00มม - - 276.00     294.00 391.00     411.00 540.00     564.00